Základní činnosti

Základní činnosti jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 v aktuálním znění.

Sociální poradenství

Sociální poradenství

V rámci základního sociálního poradenství poskytuje sociální pracovnice bezplatně informace přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací všem žadatelům, klientům, případně jiným osobám, které se dotáží. Sociální pracovnice pomáhá hájit zájmy a práva klientů zejména na úřadech, u soudu, při komunikaci s opatrovníky. Ve spolupráci s klienty a účetní depozit se podílí na hospodaření s finančními prostředky a majetkem klientů.

Ubytování

Ubytování

Ubytování je poskytováno za úplatu podle Sazebníku úhrad ve čtyřech objektech: Fara č.p. 1, Hlavní budova č.p. 2, Hlavní budova č.p.3,  Domek č.p. 8., kde najdete podrobnosti o způsobu  ubytování v jednotlivých domech. Pokoje jsou jedno-, dvou-, třílůžkové. Bezbariérový přístup je v  některých objektech limitovaný. Klient si může pokoj vybavit vlastními doplňky nebo vlastním nábytkem.

Úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení je zajišťováno buď vlastními zaměstnanci nebo externí firmou.

Stravování

Stravování

Poskytnutí stravy je zajištěno celodenní stravou odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v minimálním rozsahu tří hlavních jídel. Stravu si hradí klient ze svých příjmů podle aktuálního znění Sazebníku úhrad. Stravování je zajištěno podle zveřejňovaného jídelního lístku. Klient si může stravu odhlásit a zajistit jinak (nákup, příprava v rámci aktivizace).

Péče o svou osobu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Činnost zahrnuje tyto úkony: pomoc při změně poloh, při pohybu včetně použití speciálních pomůcek (mechanický vozík, chodítko, vybavení ošetřovatelských lůžek), při podávání stravy a pití, při orientaci a samotném pohybu ve vnitřním a vnějším prostředí (doprovod, značeníú), pomoc při oblékání, obouvání. Pomoc je hrazena z příspěvku na péči. Rozsah pomoci je zaznamenán v individuálním plánu klienta.

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc spočívá v denní podpoře klienta podle schopností při mytí těla, osušení, péči o dutinu ústní, pokožku hlavy nebo těla, stříhání nehtů, při vyprazdňování a provedení hygieny po vyprázdnění, při péči o inkontinentní pomůcky. Koupelny, WC jsou k dispozici ve všech objektech na každém patře, příp. v pokojích. Pomoc je hrazena z příspěvku na péči. Rozsah pomoci je zaznamenán v individuálním plánu klienta.

Výchova,vzdělávání a aktivizace

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti/ domov se zvláštní režimem pouze aktivizační činnosti

Jedná se o pracovně-výchovnou činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických  a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, volnočasov a zájmové aktivity. Klienti se podle schopností podílí na péči o domácnost, dochází v pracovní dny do ergodílen, mohou se vzdělávat (nácvik praktických činností, besedy, samostudium) nebo se věnovat zájmovým činnostem (ergodílny, na oddělení akce v zařízení, výlety, exkurze, akce). Má-li klient zájem o pracovní uplatnění na běžném trhu práce, je mu zajištěna asistence s prvky podporovaného zaměsntávání. Pomoc je hrazena z příspěvku na péči. Rozsah pomoci je zaznamenán v individuálním plánu klienta.

Kontakt se společností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Činnost zahrnuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Klient je v kontaktu se svými blízkými, jinými osobami, je mu nabízena možnost účastnit se na různých akcích, zprostředkování běžných služeb v zařízení nebo doprovod při jejich využívání. V objektech jsou informační tabule o nabídce služeb, akcí v okolí. Návštěvy klientů jsou možné kdykoli. Pracovníci poskytují podporu při využívání informačních zdrojů podle potřeb klienta (internet, média, úřady). Pomoc je hrazena z příspěvku na péči. Rozsah pomoci je zaznamenán v individuálním plánu klienta.

Socioterapie

Sociálně terapeutické činnosti

Sociotereapeutické činnosti slouží k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností podporujících sociální začleňování osob, například kompetencí při kontaktu s jinými lidmi, při vyřizování osobních záležitostí, při péči o domácnost, využívání běžných služeb apod. Pomoc je hrazena z příspěvku na péči. Rozsah pomoci je zaznamenán v individuálním plánu klienta.

Pomoc při uplatňování práv

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jedná se o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Podporu při vyřizování záležitostí v komunikaci s úřady, opatrovníky, soudem zajišťuje zejména sociální pracovnice. Každý klient má klíčového pracovníka a garanta, kteří mu pomáhají hájit jeho práva a zájmy.

Fakultativní služby

Fakultativní služby

Fakultativní služby jsou služby nad rámec zákadních činností, které si může klient objednat a čerpat za úplatu ve výši podle aktuálního znění Sazebníku fakultativních služeb. Služby si klient vybírá podle svého zájmu a finančních možností, a poté hradí z částky, která mu zbývá po zaplacení ubytování a stravy. Nejčastěji se jedná o jízdu autem, perličkovou masážní koupel, použití vlastních elektrospotřebičů v pokoji.

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Ošetřovatelská péče v zařízení je poskytována vlastními zaměstnanci zařízení – všeobecnou sestrou v sociálních službách bez odborného dohledu po dobu 24 hodin. Potřebu ošetřovatelské péče (aplikace léků, ošetřování ran, rehabilitační ošetřování, odběry) posuzuje a předepisuje ošetřující lékař.

Další zdravotní péče je zajištěna zejména ve spádových zdravotnických zařízeních. Někteří lékaři (praktický lékař, psychiatr, neurolog) pravidelně podle dohody dojíždí za klienty do domácího prostředí v zařízení.